Algemene Voorwaarden

1. Definities

a. Cymhole: V.O.F. Cymhole te Zoetermeer, verkoper van een product, KvK nr. 75288613;

b. Klant: degene (bedrijf of particulier) die een product koopt van Cymhole;

c. Product: een product, gemaakt of geleverd door Cymhole;

d. Schriftelijk: via de website, op papier of per e-mail;

e. Overmacht: een niet aan Cymhole toe te rekenen oorzaak (zoals o.a., maar niet beperkt tot: arbeidsongeschiktheid, stroom- of internetstoring, computerhack, extreme file, extreem weer, staking), waardoor nakoming van levering of afspraken redelijkerwijs niet meer van Cymhole kan worden gevergd.

f. Offerte: de aanbieding op de website of een schriftelijk uitgebrachte offerte;

2. Algemene bepalingen

a. Een in een offerte genoemde termijn of planning is altijd globaal en nooit fataal, tenzij het een schriftelijk overeengekomen specifieke datum betreft.

b. Als klant de offerte tijdig en schriftelijk heeft geaccepteerd, komt een koopovereenkomst tussen klant en Cymhole tot stand.

c. De overeenkomst, deze algemene voorwaarden en eventuele nadere schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij onderlinge strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.

d. Cymhole mag bij uitvoering van een overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

3. Bedenktijd

a. Bij aankoop van een product via de website van Cymhole geldt een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van het product door klant. b. b. Indien klant de aankoop wil annuleren, dient klant de aangekochte producten onbeschadigd en onuitgepakt terug te leveren aan Cymhole en de terug-transportkosten voor eigen rekening te nemen. Na correcte terug-ontvangst zal Cymhole de koopsom naar klant terugstorten binnen tien werkdagen. Bedenktijd geldt niet voor maatwerk of producten waarvan het duidelijk is dat terugkoop niet aan de orde kan zijn.

4. Persoonsgegevens

a. Cymhole gaat vertrouwelijk om met informatie van en over klanten en deelt deze alleen met derden als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst. Naast deze voorwaarden hanteert Cymhole een privacyverklaring, die zijn te vinden op de website.

b. Cymhole mag voor reclamedoeleinden refereren aan diensten en/of producten, geleverd aan klanten, zonder daarbij de identiteit van de klant te openbaren.

5. Aansprakelijkheid, vrijwaring, overmacht

a. Cymhole kan alleen aansprakelijk zijn voor directe schade aan een klant als gevolg van opzet, grove nalatigheid of roekeloosheid van Cymhole.

b. Cymhole is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst of gevolgschade.

c. De aansprakelijkheid van Cymhole tegenover klant of deelnemer is gemaximeerd tot het laagste van deze twee bedragen: (1) het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Cymhole, plus het eigen risico van Cymhole of (2) het totaalbedrag van de onderhavige koopovereenkomst.

d. Cymhole is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht.

e. Klant vrijwaart Cymhole voor aansprakelijkstelling door derden tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet, grove nalatigheid of roekeloosheid van Cymhole.

f. Bij tijdelijke overmacht moeten de al geleverde producten worden betaald, maar kunnen klant en Cymhole nieuwe afspraken maken.

6. Intellectueel eigendom

a. Cymhole heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, van producten en uitingen van Cymhole. Klant mag in verband hiermee zonder toestemming van Cymhole hieromtrent niets openbaarmaken, bewerken en/of verveelvoudigen.

7. Betaling

a. Cymhole mag van klant vooruitbetaling vragen.

b. Klant wordt pas na algehele betaling eigenaar van een product van Cymhole.

c. Klant betaalt de factuur van Cymhole binnen 14 dagen na factuurdatum.

d. Als klant in verzuim is met een betaling, mag Cymhole de eigen verplichtingen opschorten.

e. Bij te late betaling rekent Cymhole 15% buitengerechtelijke incassokosten over het factuur-

f. bedrag, met een minimum van EUR 40,00. Wordt na 7 dagen alsnog niet betaald, dan brengt Cymhole tevens kosten van juridische bijstand, proces- en incassokosten in rekening.

8. Garantie, klachten en toepasselijk recht

a. Klant geeft een klacht of een beroep op garantie zo snel mogelijk schriftelijk door aan Cymhole. Cymhole krijgt dan een redelijke termijn en voldoende toegang om de oorzaak van de klacht of het beroep op garantie te onderzoeken, weg te nemen en/of te herstellen.

b. Cymhole ruilt niet om en betaalt niet terug bij een product op basis van maatwerk, tenzij er sprake is van een fabricagefout of een gebrek dat aan Cymhole te wijten is.

c. Cymhole levert zeer hoogwaardige diensten en producten, werkt alleen met zeer deugdelijke materialen en staat er voor in dat een product de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn (en voor bijzonder gebruik als dat specifiek schriftelijk is overeengekomen). Cymhole gaat ervan uit (en mag verwachten) dat klant voorzichtig en conform de instructies op de website omgaat met een product en een product niet gebruikt op een wijze waardoor schade kan worden verwacht.

d. Minimale afwijkingen ten opzichte van een schets, foto, folder, ontwerp of model kunnen Cymhole niet worden tegengeworpen.

e. Cymhole werkt met synthetische materialen; voor de gevolgen van de eigenschappen daarvan (zoals verkleuring, kleurafwijking, verbuiging, slijtage, oxidatie) is Cymhole niet aansprakelijk.

f. Na overdracht aan klant bepalen het gebruik en onderhoud door klant de staat en de duurzaamheid van een product. Voor de risico’s van verlies of beschadiging na overdracht aan klant kan Cymhole daarom niet aansprakelijk worden gesteld.

g. Garantie is van toepassing bij fabricagefouten of anderszins door Cymhole veroorzaakte gebreken aan het product. Slijtage door gebruik van het product valt niet onder de garantie.

h. Garantie geldt niet als klant een product bewerkt, onoordeelkundig gebruikt of niet handelt of onderhoudt conform de door Cymhole gepubliceerde instructies.

i. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van klant niet op.

j. Op alle overeenkomsten met Cymhole is het Nederlands recht van toepassing, tenzij de wet anders bepaalt.